facebook

Algemene voorwaarden MEESTER IN GLAS 

ARTIKEL 1 – ALGEMEEN 

1.1. MEESTER IN GLAS BV, met ondernemingsnummer BE0817.664.468 en maatschappelijke zetel te 3950 Bocholt, Rademakersstraat 37 (info@meesteringlas.com of +32 89 820353), is gespecialiseerd in glasbewerking op maat, inclusief glasdeuren en wanden, isolatieglas, sanitair-glas, interieurglas, vlakglas, balustradeglas, glastreden en glasluifels, inclusief meet- en installatieservice, alsmede de verkoop van glasbeslag en toebehoren.
1.2. De algemene voorwaarden van de MEESTER IN GLAS zijn van toepassing op alle bestellingen en koopovereenkomsten tot stand gekomen via de website www.meesteringlas.com, de levering en plaatsing. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van elke overeenkomst en zijn bepalend voor de rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld in de bijzondere voorwaarden of een tussen MEESTER IN GLAS en de klant gesloten overeenkomst, kan hier niet van worden afgeweken. In geval van bijzondere voorwaarden hebben deze laatste voorrang op de algemene voorwaarden, dewelke echter van toepassing blijven voor hetgeen niet gedekt wordt door de bijzondere voorwaarden. 
1.3. De algemene voorwaarden van MEESTER IN GLAS zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de klant kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden van MEESTER IN GLAS, inclusief privacy policy en cookiebeleid en deze integraal te aanvaarden.
1.5. De algemene voorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid van MEESTER IN GLAS zijn steeds online te consulteren op www.meesteringlas.com. 
1.4. Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen, dewelke integraal van kracht blijven.

ARTIKEL 2 – AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN 

2.1. Prijsopgaven gebeuren steeds onder alle voorbehoud. In geval van tijdelijke aanbieding waaraan een beperkte geldigheidsduur of bijzonder voorwaarden gekoppeld worden, zal MEESTER IN GLAS hier uitdrukkelijk melding van maken in de webshop. 
2.2. MEESTER IN GLAS ziet toe op een nauwkeurige productomschrijving. De omschrijving en afbeeldingen worden zo waarheidsgetrouw mogelijk weergegeven. In geval van ernstige afwijking tussen de goederen en de beschrijving en/of weergave, meldt MEESTER IN GLAS dit onverwijld aan de klant en behoudt MEESTER IN GLAS zich het recht voor af te zien van de levering mits restitutie van het reeds betaalde. 
2.3. Door de klant geplaatste bestellingen zijn enkel bindend na ontvangst van een orderbevestiging door MEESTER IN GLAS. Wijzigingen aan de bestelling zijn enkel mogelijk na schriftelijke bevestiging van zowel MEESTER IN GLAS als de klant en is afhankelijk van de aard van de gewenste wijzigingen en de productiefase waarin de bestelling zich op dat ogenblik bevindt.  
2.4. In geval van maatwerk behoudt MEESTER IN GLAS zich het recht voor de bestelling niet te aanvaarden indien MEESTER IN GLAS dit om ongeacht welke reden niet mogelijk acht. MEESTER IN GLAS brengt de klant hier uiterlijk 7 werkdagen na ontvangst van de bestelling van op de hoogte. 
2.5. MEESTER IN GLAS levert enkel in volgende landen: België en Nederland. Indien er tijdens het bestelproces een ander leveradres wordt opgegeven behoudt MEESTER IN GLAS zich het recht de bestelling te weigeren.
2.6. Uitgezonderd bestellingen waarbij de modaliteit van achteraf betalen wordt toegekend, worden de bestellingen uitgevoerd van zodra MEESTER IN GLAS de goedkeuring van de betalingstransactie door de betalingsafhandelaar heeft ontvangen.  Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

ARTIKEL 3 – VERTEGENWOORDIGING

Door het plaatsen van een bestelling in de webshop van MEESTER IN GLAS verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die een bestelling plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden conform artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien MEESTER IN GLAS akkoord ging met de wijze van facturering. 

ARTIKEL 4 – MAATWERK 

Bestellingen op maat dienen een opgave te bevatten van de afmetingen en overige specificaties van belang voor het vervaardigen van de goederen. De klant is hierbij met uitsluiting van MEESTER IN GLAS verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van verstrekte inlichtingen. In geval van afwijkingen in de verstrekte inlichtingen, draagt de klant alle onkosten die hieruit voortvloeien. 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN EN BETALINGEN

5.1. De door MEESTER IN GLAS gehanteerde prijzen en voorwaarden zijn deze zoals geafficheerd in de webshop op het ogenblik van bestelling.
5.2. De in de webshop vermeldde prijzen worden weergegeven in euro (€) en zijn steeds inclusief BTW (21%) en exclusief andere kosten (o.a. handelings- en verzendkosten, in-en uitvoertaksen etc.), tenzij expliciet anders overeengekomen.
5.3. Vanaf het ogenblik dat een bestelling wordt geplaatst en bevestigd door MEESTER IN GLAS, bestaat er een betalingsverplichting in hoofde van de klant. 
5.4. Bestellingen zijn contant betaalbaar, waarbij alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van MEESTER IN GLAS.
5.6. In geval van overschrijving achteraf dient de betaling uiterlijk voor de vervaldag vermeld op de factuur plaats te vinden en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding van 15 % op het uitstaande factuurbedrag met een minimum van € 250,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van MEESTER IN GLAS voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.
5.7. MEESTER IN GLAS behoudt zich het recht voor om haar dienstverlening op te schorten bij voortdurende afwezigheid van betaling.
5.8. In geval van betaling bij het afronden van het bestelproces kan deze betaling geschieden op één van de wijzen zoals weergegeven tijdens het bestelproces. MEESTER IN GLAS aanvaard volgende betalingswijzen: Bancontact Mister Cash, Maestro, Visa /MasterCard, iDEAL, Bankoverboeking, Giropay, Dotpay, Sofort.
5.9. Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 werkdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan MEESTER IN GLAS en dit via aangetekende zending. 
5.10. MEESTER IN GLAS heeft het recht om bij gebrek aan betaling van facturen de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten. De verbintenissen zullen pas worden uitgevoerd vanaf het ogenblik van volledige betaling.

ARTIKEL 6 – LEVERING EN PLAATSING 

6.1. Bestellingen kunnen naar keuze van de klant in ontvangst genomen worden op de maatschappelijke zetel van MEESTER IN GLAS, dan wel op het adres van de klant zoals opgegeven tijdens het bestelproces in de webshop. Voor levering en plaatsing op het adres van de klant wordt een surplus aangerekend. De prijzen hiervoor kunnen variëren per product en/of regio en zijn raadpleegbaar in de webshop. In zoverre er tijdens de levering of plaatsing beroep gedaan moet worden op kranen of hefwerktuigen zijn de kosten hiertoe steeds ten laste van de klant.
6.2. De goederen worden ter beschikking gesteld, dan wel geleverd van zodra het volledige voorschot werd voldaan. Deelleveringen en/of uitvoeringen zijn toegelaten. 
6.3. Levering en plaatsing van de goederen door MEESTER IN GLAS bij de klant vindt enkel plaats binnen België en Nederland en gebeurt volgens de onderrichtingen van de klant, dewelke verantwoordelijk gesteld wordt voor de verstrekte inlichtingen. De klant zal de plaats aanduiden waar de levering of plaatsing dient te worden uitgevoerd en verplicht zich ertoe een gemakkelijke toegang tot de werf te verschaffen, dit alles op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant. 
6.3. Indien de levering plaatsvindt met behulp van glasbokken of transportrekken. Deze worden kosteloos ter beschikking gesteld van de klant gedurende een termijn van 28 kalenderdagen. De glasbokken en/of transportrekken blijven evenwel eigendom van MEESTER IN GLAS. Na een termijn van 28 kalenderdagen zal er een huurvergoeding van 2,00 €/dag aangerekend worden. Het aanmelden van de glasbokken of transportrekken voor ophaling dient te gebeuren via info@meesteringlas.com Indien de glasbokken of transportrekken niet geledigd zijn op het ogenblik van ophaling is een vergoeding van min. 50,00 € verschuldigd ter dekking van nodeloze verplaatsingskosten. Gedurende de termijn waarvoor de glasbokken of transportrekken ter beschikking gesteld worden van de klant is deze laatste verantwoordelijk voor alle kosten die voortvloeien uit verlies en/of schade. 
6.5. De in de orderbevestiging opgegeven leveringsdatum is uitsluitend van toepassing op de leveringen en niet op de eventuele plaatsing. De opgegeven levertermijnen zijn steeds indicatief en geven geen aanleiding tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Bij overschrijding van een termijn van 30 werkdagen na het plaatsen van de bestelling, heeft de klant het recht om per aangetekend schrijven om levering te verzoeken binnen een termijn van drie weken na postdatum van het schrijven. Indien MEESTER IN GLAS in gebreke blijft, verkrijgt de klant de mogelijkheid tot ontbinding van de overeenkomst mits kennisgeving per aangetekend schrijven.
6.6. Hetgeen bepaald werd in artikel 6.5. is niet van toepassing indien het niet respecteren van de leveringsdatum het gevolg is van overmacht, waaronder verstaan wordt elke niet-voorzienbare omstandigheid, onafhankelijk van de wil van MEESTER IN GLAS, die het nakoming van diens verplichtingen tijdelijk onmogelijk maakt, waaronder toeleveringsproblemen bij eigen leveranciers, uitputting van grondstoffen en materialen, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s en technische pannes binnen de onderneming. In dergelijk geval worden de verplichtingen van MEESTER IN GLAS opgeschort of beperkt tot deelleveringen-en plaatsingen gedurende de periode van overmacht zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding. 
6.7. De hierboven vermelde termijn van 30 werkdagen is evenmin van toepassing op bestellingen voor maatwerk. 
6.8. De goederen blijven eigendom van MEESTER IN GLAS tot aan de integrale betaling van de prijs. MEESTER IN GLAS behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de goederen terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet naleeft, zelfs indien er zich reeds incorporatie, vermenging of verwerking met andere goederen heeft voorgedaan. 
6.9. Vanaf het ogenblik dat de goederen op de maatschappelijke zetel ter beschikking zijn draagt de klant al de risico’s waaraan zij blootgesteld kunnen worden, waaronder beschadiging, verlies of diefstal, zelfs wanneer het vervoer ten laste van MEESTER IN GLAS valt. 
6.10. De klant of diens aangestelde (architect of studiebureau) verbindt zich er toe alle informatie die noodzakelijk geacht wordt voor de plaatsing, waaronder technische informatie en elektriciteitsplannen, tijdig te verstrekken. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. De klant vrijwaart MEESTER IN GLAS voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie.

ARTIKEL 7 – HERROEPINGSRECHT CONSUMENT 

7.1. De klant beschikt over een wettelijke bedenktermijn van 14 kalenderdagen vanaf de dag na in ontvangst name, dan wel levering van de goederen om af te zien van de bestelling zonder opgave van motivering. Op verzoek van de klant stelt MEESTER IN GLAS hiertoe de nodige formulieren ter beschikking. 
7.2. In geval van herroeping zijn de retouronkosten ten laste van de klant. De klant bepaalt in dergelijk geval vrij de wijze waarop de goederen teruggezonden worden (vb. Bpost, UPS, DHL of afgifte op de maatschappelijke zetel van MEESTER IN GLAS) en is uitsluitend verantwoordelijk voor het transport. 
7.3. Bovenvermeld herroepingsrecht is niet van toepassing op de op maat gemaakte goederen, indien de goederen reeds geïncorporeerd werden in een onroerend goed of op bestellingen geplaatst door de klant in professionele hoedanigheid en/of voor professionele doeleinden. 
7.4. Geretourneerde goederen dienen zich in onberispelijke staat te bevinden en worden enkel aanvaard indien teruggezonden in ongebruikte staat, niet gemonteerd, met alle toebehoren en in de originele verpakking vergezeld van het aankoopbewijs. In geval van gebruik, montage, beschadigingen of afwezigheid van aankoopbewijs en verpakking, komt het herroepingsrecht te vervallen. 
7.5. MEESTER IN GLAS betaalt de aankoopprijs van de geretourneerde goederen terug binnen de 14 kalenderdagen na ontvangst van de retourzending. De terugbetalingstermijn valt onder de bevoegdheid van de bank en is onafhankelijk van de wil van MEESTER IN GLAS.

ARTIKEL 8 – GARANTIEVOORWAARDEN

8.1. De klant verbindt zich er toe de bestelling onmiddellijk na levering of in ontvangst name te inspecteren. 
8.2. In geval van tijdig gemelde niet-conformiteit of gebreken zichtbaar bij levering beschikt MEESTER IN GLAS over een termijn van 30 werkdagen om hieraan tegemoet te komen bestaande uit de vervanging van de goederen, herstelling, dan wel restitutie van het aankoopbedrag. 
8.3. Door de ingebruikname van de goederen wordt de klant veronderstelt deze zonder voorbehoud te aanvaarden. Vanaf dit ogenblik kan de klant geen aanspraken meer laten gelden voor wat betreft niet-conformiteit of zichtbare gebreken, waarvan de klant geacht wordt kennis te hebben. 
8.4. Klachten betreffende de bestelling, levering en/of plaatsing dienen per aangetekend schrijven binnen 5 werkdagen na ontvangst van de goederen aan MEESTER IN GLAS kenbaar gemaakt worden. Om in aanmerking genomen te worden, dient het schrijven een gedetailleerde en limitatieve opsomming bevatten van de vermeende gebreken.
8.5. Voor gebreken (fabrieksfouten) die zich manifesteren na de levering en/of plaatsing geldt de wettelijke garantietermijn van 2 jaar vanaf de levering. De koper dient elk gebrek per aangetekend schrijven te melden binnen de maand vanaf de dag waarop het gebrek werd vastgesteld of men hier redelijkerwijze kennis van diende te hebben.
8.6. Indien het gebrek zich manifesteert binnen de 6 maanden na levering wordt dit geacht reeds te hebben bestaan op het ogenblik van de levering, behoudens tegenbewijs. Indien het gebrek zich echter na 6 maanden manifesteert staat de klant in voor de bewijsgaring. 
8.7. Na vaststelling van een eventueel gebrek als grondig erkend ingevolge technisch onderzoek door MEESTER IN GLAS en mits voorlegging van het garantiebewijs, vindt MEESTER IN GLAS zich tot de wettelijke tussenkomsten overeenkomstig de bepalingen van het burgerlijk wetboek bestaande uit kosteloze vervanging of herstel, dan wel financiële compensatie, naar keuze van MEESTER IN GLAS rekening houdende met de concrete situatie. In geval van kosteloze vervanging verbindt MEETER IN GLAS zich tot het leveren van identiek product en bij gebreke daaraan een gelijkaardig product van dezelfde prijsklasse en specificaties. In geval van wijzigingen door de klant aan de oorspronkelijke bestelling behoudt MEESTER IN GLAS zich het recht voor tot het aanrekenen van een meerkost. De leveringsplaats deze van de oorspronkelijke bestelling zijn. De financiële compensatie zal beperkt worden tot maximaal 20% van de aankoopwaarde. 
8.8. De wettelijke garantie is niet van toepassing indien het gebrek het gevolg is van onvoldoende onderhoud, het gebruik van niet compatibele onderhoudsproducten in strijd met de onderhoudsvoorschriften, blootstelling aan extreme chemische of temperatuurinvloeden, bouwtechnisch oorzaken waarbij spanning op de beglazing optreedt, opzettelijke beschadiging, nalatigheid, foutieve handeling, manipulaties of bewerking door de klant of derden.
8.9. De door MEESTER IN GLAS geboden garantie is allesomvattend en sluit verdere aanspraken en/of vergoedingen wegens de klant uit. 
8.10. Iedere vordering dient te worden ingesteld binnen een termijn van 6 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID 

9.1. MEESTER IN GLAS stelt haar webshop ter beschikking en tracht als een goede huisvader in een periodiek onderhoud te voorzien zodoende verbindingen foutloos kunnen verlopen. Teneinde het gebruik van de webshop zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, is het mogelijk dat de toegang occasioneel beperkt of opgeschort wordt met het oog op het doorvoeren van verbeteringen, nieuwigheden en/of onderhoud. De verbintenis in hoofde van MEESTER IN GLAS omtrent het beheer van de webshop betreft een inspanningsverbintenis. MEESTER IN GLAS tracht de duurtijd van eventuele opschortingen of beperkingen zo beperkt mogelijk te houden. 
9.2. In geval van aansprakelijkheid van MEESTER IN GLAS wegens een toerekenbare tekortkoming, zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot het effectief betaalde bedrag bij de laatst geplaatste bestelling, behoudens in geval van opzettelijke fout of bedrog.
9.3. De klant erkent en aanvaardt dat MEESTER IN GLAS de excepties en exoneraties, die een fabrikant of toeleverancier en aanzien van MEESTER IN GLAS kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.
9.4. De klant draagt de aansprakelijkheid voor alle risico’s en schade, van welke aard dan ook, die op de werf kunnen ontstaan aan het glaswerk, onderdelen of materiaal in geval van diefstal, brand, waterschade, beschadiging door derden.

ARTIKEL 10 – OVERMACHT EN BEËINDIGINGSRECHT

10.1. MEESTER IN GLAS behoudt zich het recht voor om in geval van een onvoorzienbare en niet-toerekenbare gebeurtenis, waaronder toeleveringsproblemen bij leveranciers, uitputting van grondstoffen en materialen, wettelijke verplichtingen, wilde staking, embargo’s, technische storingen, storingen in het netwerk etc., de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden mits eenvoudige kennisgeving per aangetekend schrijven en zonder enige gehoudenheid tot schadevergoeding,  behoudens wanneer MEESTER IN GLAS dit in de gegeven omstandigheden naar redelijkheid en billijkheid noodzakelijk acht. 
10.2. MEESTER IN GLAS behoudt zich het recht voor om de opdracht van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling stop te zetten mits facturering van het reeds uitgevoerde gedeelte van de opdracht indien er objectieve redenen voorhanden zijn die duiden op een risico op solvabiliteit of niet-liquiditeit in hoofde van de klant, waaronder faillissement, kennelijk onvermogen, collectieve schuldenregeling etc. 

ARTIKEL 11 – PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

11.1. MEESTER IN GLAS en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens (naam, adres, locatiegegevens, IP adres, transactiegegevens etc. van natuurlijke personen) zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven. 
11.2. De door MEESTER IN GLAS verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de bestelling, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. MEESTER IN GLAS erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat MEESTER IN GLAS hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen. 
11.3. Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant.
11.4. Ingeval MEESTER IN GLAS beroep doet op derden, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de door de klant verstrekte persoonsgegevens, ziet MEESTER IN GLAS toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.
11.5. MEESTER IN GLAS verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te zullen treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking. 
11.6. Om de veiligheid van je persoonsgegevens te waarborgen, wordt de webshop voorzien van een SSL-certificaat, waarmee de aan MEESTER IN GLAS doorgegeven persoons- en transactiegegevens versleuteld worden verstuurd.
11.7. De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken of om de overdraagbaarheid ervan te verzoeken. De gegevens die MEESTER IN GLAS verzamelt met het oog op het afhandelen van de bestelling, kunnen steeds geraadpleegd worden na schriftelijk verzoek aan MEESTER IN GLAS (info@meesteringlas.com of Rademakersstraat 37, 3950 Bocholt). 
11.8. Vragen en/of klachten met betrekking tot de  verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan het centrale contactpunt bij MEESTER IN GLAS (info@meesteringlas.com of 089/74.19.19). Voor meer informatie kan u steeds het privacybeleid consulteren. 

ARTIKEL 12 – GESCHILLENBESLECHTING

12.1. Voor vragen en bemerkingen kan de klant zich richten tot MEESTER IN GLAS te 3950 Bocholt, Rademakersstraat 37  (info@meesteringlas.com of 089/74.19.19). 
12.2. Uitsluitend de Rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van MEESTER IN GLAS is gevestigd, zijn bevoegd voor kennisname van eventuele geschillen die voortvloeien uit de geplaatste bestelling of de algemene voorwaarden, met dien verstande dat MEESTER IN GLAS conform artikel 624 Ger.W. evenwel steeds gerechtigd is het geschil aanhangig te maken voor de rechtbank waar de zetel van de klant is gevestigd. 
12.3. Deze algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.

Goedendag! Mochten wij u ergens mee kunnen helpen, dan vernemen we dat graag. +32 89 820353 info@meesteringlas.com